Hizmet Standartları Tablosu


SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
HİZMET BEDELİ
1 ÜYE KAYIT a) Gerçek kişiler için:
1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3) Noter tasdikli imza sirküleri.
4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
8) Dilekçe.
b) Tüzel kişiler için:
1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer
Yönetim Kurulu Kararı Tarihi Kayıt Ücreti
1.Derece (..... TL)
2.Derece ……TL)
3.Derece ( …..TL)
4.Derece ( …..TL)
5.Derece ( …..TL)
Yıllık Aidat Ücreti
1.Derece ( …..TL)
2.Derece ( …..TL)
3.Derece ( ……TL)
4.Derece ( …..TL)
5.Derece ( ……TL)
2 BORSA SİCİL
KAYIT SİLME
1. Dilekçe
2. Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğünden alınmış yazı.
3. Vergi mükellefiyetinin sona erdiğine dair yazı.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi Ücretsiz
3 BORSA TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER VE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER 1.Belge Bedelleri
2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler
3.Yerli Malı Belgesi
4.Kayıt ve Sicil Sureti
5.İmza Tatbik Onayı
6.Fatura Onayları
7.Bültenler
8.Eksper Raporları
9.Analiz Raporları
10 DAKİKA Ücretsiz
4 BORSA TESCİL
İŞLEMİ
Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur.
Alım satımlarda düzenlenen belgeler (Fatura – Müstahsil) Borsaya tescil ettirilir.
Tescil Belgeleri
 Alım Tescil Beyannamesi
 Satım Tescil Beyannamesi
 Alım Satım Beyannamesi
 Alivre ve Vadeli Alım Satım Beyannamesi
 İhracat Beyannamesi
 İthalat Beyannamesi
10 DAKİKA Muamele Tescil Ücreti
(Müstahsil ve Fatura Alım Satım Tutarlarının Binde iki Nispetinde ve Her Faturada- Asgari Ücretin Bürüt Tutarının Yarısı…. TL)