Kuruluş ve Tarihçe


BORSANIN TANIMI

 Kırıkkale Ticaret Borsası  Sanayi Bakanlığının 30. 05. 1995 günü ,1995/25 sayılı onayı ile kurulmuştur.

Kurulmasına izin verilen Ticaret Borsasına, İl dahilinde arpa, buğday, nohut, mercimek, kuru fasulye, ay çekirdeği, un, kepek, kasaplık canlı hayvanlar, et, bağırsak, deri, peynir, yumurta, tavuk ve tavuk eti alım ve satımı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin kayıt edilmeleri gerekmektedir.

Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve borsada oluşan fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

BORSANIN GÖREVLERİ

 • Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
 • Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.
 • Alıcı ve satıcının ,teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını ,fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak
 • Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
 • 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
 • Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlarsa iştirak etmek.
 • Bölgeler içerisindeki borsaya ilişkin örf,adet ve teamülleri tespit etmek,Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
 • Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlarla teklif,dilek ve başvurularında bulunmak;üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu taktirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
 • Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
 • Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin,bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
 • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 • Yurtiçi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
 • Sair mevzuatın verdiği görevlerle ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.