Üye İşlemleri
Geri

Üye Terk İşlemleri


Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkârlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya ibraz eden üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Ticaret Terk Halinde Kayıt Sonlandırma Dilekça Örneği:

*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,
*Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri,
*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi.

Ticaret Sicil Terk Dilekçe Örneği

Şube Kapanış Dilekçesi

Vefat Halinde Kayıt Sonlandırma Dilekçe Örneği:

*Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
*Vefat tarihini belirten bir belge ( Ölüm Kağıdı )

 Vefat Halinde Kayıt Kapama Dilekçesi